Semalt hünärmeniniň pikiriçe iň gowy web maglumatlary çykaryjy

Internet hil we ululyk taýdan ösüp başlaly bäri, maglumat höwesjeňleri we kärhanalar degişli maglumat çykaryjylary gözläp başladylar. Import.io we Octoparse ep-esli wagt bäri bar. Bu gurallaryň ikisi-de şu wagta çenli ýedi milliondan gowrak web sahypasyny ýok edendigini öňe sürdi. Gynansagam, programmistler we programmist däller üçin amatly däl we kodlaşdyrmak endiklerini talap edýär. Şeýlelik bilen, erkin işleýänler we kodlaşdyrmaýanlar amatly alternatiwalary gözleýärler. “Python”, “C ++” we “Ruby” ýaly haýsydyr bir programmirleme dilini öwrenmedik bolsaňyz, “ParseHub” we “Kimono Labs” saýlap bilersiňiz.

1. ParseHub:

Sahypaňyzyň görnüşini we görnüşini tertiplemek we kesgitlemek barada aýdylanda, ParseHub programmasy size laýyk gelýär. Onda dürli “Firefox” goşmaçalary bar we adyňyzdan birnäçe web sahypasynyň elementlerini dolandyryp bilýär. Bu programma web sahypasyny dürli bölümlere bölýär, ähli sahypalaryny çykarýar, faýllaryň ätiýaçlyk nusgalaryny alýar we doly web sahypasyny kompýuteriňizde awtonom ulanmak üçin ýatda saklaýar.

Göçürmek isleýän web sahypaňyzy ýa-da blogyňyzy saýlanyňyzdan soň, indiki ädim ParseHub-yň işine rugsat bermekdir.

Bu guralyň peýdalary:

  • Onuň galyndy görnüşi gaty güýçli we peýdalydyr. Maglumatlaryň nädip alynjakdygyny gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär.
  • Gurallar toplumy, dinamiki saýtlary we bloglary dolandyrmak üçin döredildi.
  • Her faýly el bilen göçürip almazdan, maglumatlaryňyzy elipbiý boýunça tertipläp biler.
  • API gaty ygtybarly we netijeleri şowsuzlyga däl-de, gijikdirmek bilen yzyna gaýtarmaga ýykgyn edýär.

2. Kimono laboratoriýasy:

ParseHub ýaly, Kimono hemmetaraplaýyn web çykarmak programmasydyr. Şeýle-de bolsa, ýönekeý faýllaryň aňyrsynda çylşyrymly maglumatlary gizlemek we sahypalaryňyzy ýerine ýetirişine we gurluşyna görä tertiplemek üçin düýbünden täze bir çemeleşme gerek. Etmeli zadyňyz, çykaryljak web sahypasyny saýlamak, oňa wagtlaýyn at bermek we Kimononyň işini ýerine ýetirmek.

Bu hyzmatyň artykmaçlyklary:

  • Islendik brauzer ýa-da operasiýa ulgamy bilen birleşdirip boljak gural ulanmak ýönekeý.
  • Chromeörite “Chrome” plugin bilen gelýär we netijelerini real wagt modelinde görüp ýa-da göçürip alyp bolýar.
  • Bu programma takyk maglumatlary derrew göçürip almaga mümkinçilik berýär.
  • Täze ulanyjylary goldamak üçin dürli interaktiw we statiki resminamalar bar.
  • Uly we uly göwrümli web sahypalaryny aňsatlyk bilen dolandyryp biler.

Netije

Haýsy guralyň has gowudygyny aýtmak gaty kyn. Şeýle-de bolsa, ulanyjylaryň pikirlerine we synlaryna görä, ParseHub Kimonodan has gowy. Şeýle-de bolsa, Kimono siziň garaşýan zatlaryňyzy ýerine ýetirip bilmeýär. Aslynda, bu web çykarmak gurallarynyň ikisi hem ulanyş we güýç arasynda laýyk deňagramlylygy hödürleýär.